Εξετάσεις – Διπλώματα

Michigan, Cambridge, ESB (LOWER, PROFICIENCY).